15
30
45
63

Do maratonu Pozostało

DATA
Slider

Regulamin

REGULAMIN 

ULTRAMATONU POWSTAŃCA 1944-2021

§1

CEL IMPREZY

 1. Upamiętnienie 77. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Integracja mieszkańców Gminy Wieliszew poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych.
 4. Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych Powiatu Legionowskiego.

§2

ORGANIZATOR

 1. Referat Informacji i Promocji Gminy Wieliszew, tel. 22-782-26-32
 2. Referat Sportu Gminy Wieliszew, tel. 22-782-21-44

§3

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg szlakiem „Kuriera powstańczego” odbędzie się w niedzielę, 1 sierpnia 2021 r.
 2. Start Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2021 o godz. 6.30 przy hali sportowej w Wieliszewie
 3. Trasa biegu o długości –ok. 63 km, na trasie zlokalizowano do zaliczenia 6 punktów kontrolnych i 8 punktów historycznych.
 4. Limit czasowy na dotarcie do 4 PUNKTU KONTROLNEGO BUFET – STREFA ZMIAN w Sikorach wynosi 5 godzin.
 5. Limit czasowy na przebiegnięcie biegu wynosi 10 godzin.
 6. W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszenia na stronie www.czasomierzyk.pl

§4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W celu odbioru pakietu zawodnika w biurze zawodów należy okazać dokument potwierdzający tożsamość (zdjęcie i data urodzenia)
 2. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
 3. W przypadku braku badań lekarskich zawodnik podpisuje oświadczenie do udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność ( zaświadczenie dostępne w biurze zawodów)
 4. W Ultramaratonie prawo startu mają osoby, które ukończą 18 lat najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2021 roku
 5. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika biegu to: nakrycie głowy, kubek, maseczka lub buff do zakrycia ust i nosa na starcie biegu i punktach zmian.

§5

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI

 1. Udział w zawodach jest płatny
 2. Wysokość opłaty startowej w Ultramaratonie Powstańca 1944-2021 wynosi 60 złotych.
 3. Koszt startu w biegu drużynowym wynosi 60 złotych od każdego zawodnika drużyny.
 4. Możliwość zakupienia koszulki z biegu koszt 50 zł, płatność przy zapisach.
 5. Zamknięcie zapisów nastąpi 23 lipca 2021 r. o północy.
 6. Rejestracja drogą elektroniczną poprzez stronę 
 7. Wydawanie numerów startowych:  29 lipca w godzinach 14.00 - 20.00 - parking przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 30 lipca w godzinach 12.00 – 20.00 hala sportowa w Wieliszewie ul. Modlińska 65, 31lipca w godzinach 10.00 – 21.00 hala sportowa w Wieliszewie ul. Modlińska 65. W dniu zawodów nie prowadzimy wydawania numerów startowych.
 8. Możliwość odbioru pakietu za inną osobę na podstawie podpisanej karty zawodnika oraz podpisanego oświadczenia. Karta zawodnika i oświadczenie zostanie wysłane w newsletterze oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ultra.wieliszew.pl oraz na wydarzeniu biegu utworzonym na FB. Przyjmujmey tylko podpisane oryginały.
 9. Odprawa dla zawodników przed biegiem o godzinie 6.10
 10. Wydawane numery startowe wyposażone w chip będą imienne.
 11. Dojazd na punkty zmian przez zawodników startujących w sztafecie będzie zorganizowany. Więcej szczegółów dotyczących transportu będzie umieszczana przed wydarzeniem na stronie www.ultra.wieliszew.pl oraz na wydarzeniu biegu na FB. 
 12. Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w systemie PayU. Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie skutkowało pojawieniem się na liście osób zgłoszonych do zawodów.
 13. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu PayU, gdyż zmodyfikowanie danych np. takich jak tytułu przelewu może doprowadzić do unieważnienia wpłaty i zwrotu na konto wpłacającego.
 14. Zawodnik zostaje dopisany do listy dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU o pozytywnie zakończonym procesie płatności.
 15. Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system PayU nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
 16. Podczas płatności za pomocą systemu PayU zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
 17. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za innego uczestnika.

§6

KATEGORIE

 • Do 30 lat (rocznik 2003-1991)
 • 31 - 40 lat (roczniki 1990-1981)
 • 41 - 50 lat (roczniki 1980-1971)
 • 51 - 60 lat (roczniki 1970-1961)
 • 61 lat i starsi (roczniki 1960 i starsi)
 • Open – Kobiety
 • Open – Mężczyźni
 • Sztafeta – liczba uczestników 2 – 7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)
 • Sztafeta dwu osobowa (mogą być jednej płci )
 • Sztafeta Samorządowa 2 – 7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)
 • Sztafeta Służb mundurowych 2 – 7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)

§7

DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW

 1. Trasa o długości około 63 km
 2. Na pierwszym punkcie kontrolnym zawodnik otrzymuje smycz, a na pierwszym punkcie historycznym otrzymuję kartę biegu z zaznaczonymi dwoma pierwszymi punktami.
 3. Uczestnicy Ultramaratonu obowiązkowo kolejno zaliczają punkty kontrolne i punkty historyczne odnotowując ten fakt na karcie biegu (pieczęć postawiona przez opiekuna punktu)
 4. Trasa będzie oznaczona na całej długości. Koordynatorzy punktów będą służyć pomocą w określeniu orientacji w terenie.
 5. Punkty kontrolne są punktami zmian zawodników startujących w sztafecie.
 6. Depozyt – Zawodnicy mogą oddać w dniu zawodów rzeczy osobiste do depozytu na miejscu startu tj. hala sportowa w Wieliszewie od godziny 5.00

§8

START SZTAFETOWY

 1. Sztafeta powinna posiadać swoją niepowtarzalną nazwę. W nazwie sztafety nie mogą znajdować się wyrazy potocznie uważane za obraźliwe i wulgarne.
 2. Sztafeta może się składać od 2-7 osób ( jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)
 3. Kolejność osób startujących w sztafecie ustala kapitan sztafety.
 4. Chip do pomiaru czasu sztafety będzie znajdował się w ostatnim numerze z danej sztafety (np. 65/4). Dla sztafety czteroosobowej.
 5. Osoba startująca na ostatniej zmianie powinna posiadać ostatni numer z sztafety, reszta numerów startowych nie musi się pokrywać z danymi odcinkami na trasie.
 6. Zmiany zawodników sztafety mogą odbywać się w tylko wyznaczonym miejscu ( PUNKT KONTROLNY BUFET – STREFA ZMIAN).
 7. Za zmianę zawodnika sztafety w innym miejscu grozi dyskwalifikacji. Zawodnik zobowiązany jest do natychmiastowego zejścia z trasy.

 

§9

OPIS TRASY

- START –boisko przy hali sportowej w Wieliszewie– godz. 6.30

1 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 6,6 km 
Meldunek o dywersji linii kolejowej 

- 1 PUNKT HISTORYCZNY - 7,6 km 
Zabezpieczenie lotniska z 1939 r.

- 2 PUNKT HISTORYCZNY – 11,9 km 
Pomnik poświęcony patriotom 

-2 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN- 15,8 km
Uroczysko Bagno rozpoznanie niemieckich umocnień

- 3 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 18 km 
Janówek Pierwszy : Koncentracja AK w forcie XVII B

- 4 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 21,9 km 
Góra : patrol przy Pałacu Poniatowskich

- 3 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN – 23,8 km 
Krubin : Transport żywności do Generalnej Guberni 

- 4 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN – 34 km 
Sikory : Przeprawa kuriera AK przez Narew

- 5 PUNKT HISTORYCZNY – ok.39 km                                                                                                                              

Topolina: Obrona mostu kolejowego na Narwi

- 5 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 43 km 
Poddębie : Szkolenie dywersyjne ochotników AK

- 6 PUNKT HISTORYCZNY – ok 47,1 km
Koncentracja zgrupowania „Obroża” w Uroczysku Poddębie 

- 6 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 56,4 km 
Wieliszew (Wał/Willowa)Zbiórka polowa Szarych Szeregów

- 7 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 60,2 km
Biały Krzyż - symbol bezimiennych mogił żołnierzy AK 

- 8 PUNKT HISTORYCZNY – ok. 61 km
Kościół w Wieliszewie patriotyczna Msza św.

Podane odległości w wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianie.

META – około 63 km - STADION W WIELISZEWIE

 • Wręczenie nagród godz. ok 16.30

§10

INFORMACJE TECHNICZNE BIEGU

 1. Zawodnicy będą startować w 3 turach po 100 osób w odstępie 3 min, kolejność startu
  I TURA : zawodnicy o numerach 100 – 199
  II TURA: zawodnicy o numerach 200 – 299
  III TURA: zawodnicy o numerach 300 – 399 oraz zawodnicy startujący w sztafetach.
 2. Organizator zastrzega sobie zmianę liczby fal oraz liczby zawodników w danej fali ze względu na możliwe obostrzenia związane ze stanem epidemicznym spowodowanym COVID-19.
 3. Przypisanie do fali startowej będzie następowało poprzez zaznaczenie szacowanego czasu przebiegnięcia Ultramaraton Powstańca 1944-2021 przy zapisach na stronie
 4. Podczas wydawania numerów startowych dla zawodników będzie prowadzona weryfikacja na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 5. Podczas biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu
 6. Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji w biegu jest czas netto.
 7. Uczestnicy imprezy biorą udział w Ultramaratonie na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW. Jednocześnie uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działanie i zachowanie stosowane do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego
 8. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza startujących
 9. Zawodnikowi lub sztafecie, który/a nie zaliczy 1 punktu kontrolnego lub 1 strefy zmian dolicza się 1 godzinę do czasu pokonania trasy
 10. Zawodnik lub sztafeta, który/a nie zaliczy 2 punktów kontrolnych lub 2 punktów historycznych lub 1 punktu kontrolnego i 1 punktu historycznego strefy zmian zostaje zdyskwalifikowany z udziału w biegu – nie liczy się do ostatecznej klasyfikacji Ultramaratonu Powstańca 1944 - 2021
 11. Zawodnicy biorący udział w biegu indywidualnym nie mogą startować jednocześnie w biegu drużynowym.
 12. Zawodnicy korzystający z izotoników, żeli itp. na trasie Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2021 zobligowani są do nie pozostawiania opakowań na trasie biegu. Możliwość zostawienia opakowania na punktach kontrolnych i bufetów regeneracyjnych rozlokowanych na trasie Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2021.
 13. Zakaz śmiecenia na trasie.

§11

NAGRODY

 1. Za zajęcie miejsca I, II, III, w kategoriach open kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
 2. Za zajęcie miejsca I, II, III, w danej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.
 3. Za zajęcie miejsca I, II, III, w danej kategorii sztafet otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.

§12

ŚWIADCZENIA

 1. Na 6 punktach kontrolnych będą bufety z napojami i owocami.
 2. Na mecie przy hali sportowej w Wieliszewie organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
 3. Dla wszystkich uczestników Ultramaratonu organizatorzy zapewniają białoczerwone opaski.
 4. Dla każdego startującego zawodnika pamiątkowy medal.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu)
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy
 3. Uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt na miejsce startu
 4. Za rzeczy pozostawione lub zgubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności
 5. W ramach biegu działać będzie nr. alarmowy 797-004-904, pod którym zgłaszać będzie można: wypadki, zgubienie orientacji w terenie itd.
 6. W przypadku gdyby nie wszyscy zawodnicy otrzymali medal na linii mety, organizator zapewnia sobie prawo dosłania medali pocztą.
 7. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Gminy Wieliszew, udostępniania sponsorom oraz partnerom Ultramaratonu Powstańca 1944 - 2021 w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 9. Ultramaraton Powstańca 1944 - 2021 jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
 10. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie imprezy, również w czasie dekoracji i po jej zakończeniu.
 11. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać widoczny numer startowy przymocowany do koszulki sportowej na wysokości klatki piersiowej ( numer nie może znajdować się na plecach)
 12. Zakaz biegu z psem.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Ultramaratonu Powstańca 1944 - 2021. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 15. Administratorem Twoich danych osobowych jest Super Firma Paulina Kubiak z siedzibą w Jaszkowa Górna 26 B, 57-300 Jaszkowa Górna.
 16. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania biegu podczas powrotu zaostrzeń epidemiologicznych.

 

ORGANIZATORZY