15
30
45
63

Do maratonu Pozostało

DATA
Slider

Regulamin

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU

REGULAMIN 

9. ULTRAMATONU POWSTAŃCA 1944-2023

REGULAMIN ULTRAMARATONU POWSTAŃCA 1944-2023

§1 CEL IMPREZY
1. Upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Integracja mieszkańców Gminy Wieliszew poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych.
4. Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych Powiatu Legionowskiego.


§2 ORGANIZATOR
1. Gmina Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew, NIP: 536-17-58-264,
REGON: 013270577.
Kontakt: Referat Organizacji i Informacji Gminy Wieliszew, tel. 22-782-26-32
Referat Sportu Gminy Wieliszew, tel. 22-782-21-44


§3 TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg szlakiem „Kuriera powstańczego” odbędzie się w niedzielę, 30 lipca 2023r.
2. Start Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2023 o godz. 6.30 przy hali sportowej w Wieliszewie.
3. Trasa biegu o długości – ok. 63 km, na trasie zlokalizowano do zaliczenia 6 punktów kontrolnych i 8
punktów historycznych.
4. Limit czasowy na opuszczenie 4 PUNKTU KONTROLNEGO BUFET – STREFA ZMIAN w Sikorach wynosi
5 godzin.
5. Limit czasowy na przebiegnięcie biegu wynosi 10 godzin.
6. W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszenia na stronie www.czasomierzyk.pl


§4 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W celu odbioru pakietu zawodnika w biurze zawodów należy okazać dokument potwierdzający
tożsamość.
2. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.
3. W przypadku braku badań lekarskich zawodnik podpisuje oświadczenie do udziału w zawodach oraz
o starcie na własną odpowiedzialność ( zaświadczenie dostępne w biurze zawodów).
4. W Ultramaratonie prawo startu mają osoby, które ukończą 18 lat najpóźniej w dniu 30 lipca 2023
roku.
5. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika biegu to: nakrycie głowy i pojemnik na napoje.


§5 ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI
1. Udział w zawodach jest płatny.
2. Wysokość opłaty startowej w Ultramaratonie Powstańca 1944-2023 wynosi 75 złotych.
3. Koszt startu w biegu drużynowym wynosi 75 złotych od każdego zawodnika drużyny.
4. Możliwość zakupienia koszulki z biegu.
5. Zamknięcie zapisów nastąpi 23 lipca 2023r. o północy.
6. Rejestracja drogą elektroniczną poprzez stronę www.czasomierzyk.pl
7. Wydawanie numerów startowych: 27 lipca w godzinach 14.00 - 20.00 - parking przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 28 lipca w godzinach 16.00 – 20.00 Hala Sportowa w Wieliszewie ul. Modlińska 65, 29 lipca w godzinach 16.00 – 20.00 hala sportowa w Wieliszewie ul. Modlińska 65
W dniu zawodów nie prowadzimy wydawania numerów startowych.
8. Możliwość odbioru pakietu za inną osobę na podstawie podpisanej karty zawodnika oraz podpisanego oświadczenia. Karta zawodnika i oświadczenie zostanie wysłane w newsletterze oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ultra.wieliszew.pl oraz na wydarzeniu biegu utworzonym na Facebooku. Przyjmujemy tylko podpisane oryginały.
9. Odprawa dla zawodników przed biegiem o godzinie 6.10
10. Wydawane numery startowe wyposażone w chip będą imienne.
11. Dojazd na punkty zmian przez zawodników startujących w sztafecie będzie zorganizowany. Więcej szczegółów dotyczących transportu będzie umieszczana przed wydarzeniem na stronie www.ultra.wieliszew.pl oraz na wydarzeniu biegu na Facebooku.
12. Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w systemie PayU. Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie skutkowało pojawieniem się na liście osób zgłoszonych do zawodów.
13. Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu PayU, gdyż zmodyfikowanie danych np. takich jak tytułu przelewu może doprowadzić do unieważnienia wpłaty i zwrotu na konto wpłacającego.
14. Zawodnik zostaje dopisany do listy dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU o pozytywnie zakończonym procesie płatności.
15. Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system PayU nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
16. Podczas płatności za pomocą systemu PayU zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
17. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za innego uczestnika.
Istnieję możliwość odbioru pakietu za innego zawodnika na podstawie podpisanej karty biegu, która jest dostępna na wydarzeniu i stronie internetowej biegu.


§6 KATEGORIE
• • K/M 1 Do 30 lat
• • K/M 2 31 - 40 lat
• • K/M 3 41 - 50 lat
• • K/M 4 51 -60 lat
• • K/M 5 61 lat i starsi
• • Open – Kobiety
• • Open – Mężczyźni
• • Sztafeta – liczba uczestników 2 – 7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)
• • Sztafeta dwuosobowa (mogą być jednej płci )
• • Sztafeta Samorządowa 2 – 7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)
• • Sztafeta Służb mundurowych 2 – 7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej)


§7 DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW
1. Trasa o długości około 63 km.
2. Na pierwszym punkcie kontrolnym zawodnik otrzymuje smycz, a na pierwszym punkcie historycznym otrzymuję kartę biegu z zaznaczonymi dwoma pierwszymi punktami.
3. Uczestnicy Ultramaratonu obowiązkowo kolejno zaliczają punkty kontrolne i punkty historyczne odnotowując ten fakt na karcie biegu (pieczęć postawiona przez opiekuna punktu)
4. Trasa będzie oznaczona na całej długości. Koordynatorzy punktów będą służyć pomocą w określeniu orientacji w terenie.
5. Punkty kontrolne są punktami zmian zawodników startujących w sztafecie.
6. Depozyt – Zawodnicy mogą oddać w dniu zawodów rzeczy osobiste do depozytu na miejscu startu tj. hala sportowa w Wieliszewie od godziny 5.30


§8 START SZTAFETOWY
1. Sztafeta powinna posiadać swoją niepowtarzalną nazwę. W nazwie sztafety nie mogą znajdować się wyrazy potocznie uważane za obraźliwe i wulgarne.
2. Sztafeta może się składać od 2-7 osób ( jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba płci przeciwnej).
3. Kolejność osób startujących w sztafecie ustala kapitan sztafety.
4. Chip do pomiaru czasu sztafety będzie znajdował się w ostatnim numerze z danej sztafety (np. 65/4). Dla sztafety czteroosobowej.
5. Osoba startująca na ostatniej zmianie powinna posiadać ostatni numer z sztafety, reszta numerów startowych nie musi się pokrywać z danymi odcinkami na trasie.
6. Zmiany zawodników sztafety mogą odbywać się w tylko wyznaczonym miejscu ( PUNKT KONTROLNY BUFET – STREFA ZMIAN).
7. Za zmianę zawodnika sztafety w innym miejscu grozi dyskwalifikacja. Zawodnik zobowiązany jest do natychmiastowego zejścia z trasy.
8. Uczestnicy biegnący w sztafetach deklarują w której kategorii sztafet chcą być klasyfikowani (open, dwuosobowa, samorządowa, służb mundurowych). Deklaracji dokonuje się podczas odbioru pakietu w biurze zawodów. Nie ma możliwości dublowania sztafet w kilku kategoriach. Nagrody wręczane są wyłącznie w jednej kategorii


§9 OPIS TRASY
START –boisko przy hali sportowej w Wieliszewie– godz. 6.30
- 1 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 6,6 km, Aleja Róż Meldunek o dywersji linii kolejowej
- 1 PUNKT HISTORYCZNY - 7,6 km Zabezpieczenie lotniska z 1939 r.
- 2 PUNKT HISTORYCZNY – 11,9 km Pomnik poświęcony patriotom
- 2 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN- 15,8 km Krubin rozpoznanie niemieckich umocnień
- 3 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 18 km Janówek Pierwszy : Koncentracja AK w forcie XVII B
- 4 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 21,9 km Góra : patrol przy Pałacu Poniatowskich
- 3 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN – 25 km OSP KRUBIN, ul. Jeziorna 40 : Transport żywności do Generalnej Guberni
- 4 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN – 34 km Sikory : Przeprawa kuriera AK przez Narew
- 5 PUNKT HISTORYCZNY – ok.39 km Topolina: Obrona mostu kolejowego na Narwi
- 5 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 43 km Poddębie : Szkolenie dywersyjne ochotników AK
- 6 PUNKT HISTORYCZNY – ok 47,1 km Koncentracja zgrupowania „Obroża” w Uroczysku Poddębie
- 6 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 56,4 km Dynioland, Zbiórka polowa Szarych Szeregów
- 7 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 60,2 km Biały Krzyż - symbol bezimiennych mogił żołnierzy AK
- 8 PUNKT HISTORYCZNY – ok. 61 km Kościół w Wieliszewie patriotyczna Msza św.
Podane odległości w wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianie.
META – około 63 km - STADION W WIELISZEWIE
• • Wręczenie nagród godz. ok 15:00


§10 INFORMACJE TECHNICZNE BIEGU
1. Zawodnicy startują jednocześnie o godzinie 6:30.
2. Pierwsze 500 metrów biegu ma charakter symboliczny i zawodnicy biegną wszyscy razem spokojnym tempem.
3. Podczas wydawania numerów startowych dla zawodników będzie prowadzona weryfikacja na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
4. Podczas biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
5. Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji w biegu jest czas netto.
6. Uczestnicy imprezy biorą udział w Ultramaratonie na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW. Jednocześnie uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działanie i zachowanie stosowane do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego
7. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza startujących.
8. Zawodnikowi lub sztafecie, który/a nie zaliczy 1 punktu kontrolnego lub 1 strefy zmian dolicza się 1 godzinę do czasu pokonania trasy
9. Zawodnik lub sztafeta, który/a nie zaliczy 2 punktów kontrolnych lub 2 punktów historycznych lub 1 punktu kontrolnego i 1 punktu historycznego strefy zmian zostaje zdyskwalifikowany z udziału w biegu – nie liczy się do ostatecznej klasyfikacji Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2023.
10. Zawodnicy biorący udział w biegu indywidualnym nie mogą startować jednocześnie w biegu drużynowym.
11. Zawodnicy korzystający z izotoników, żeli itp. na trasie Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2023 zobligowani są do niepozostawiania opakowań na trasie biegu. Istnieje możliwość zostawienia opakowania na punktach kontrolnych i bufetach regeneracyjnych rozlokowanych na trasie Ultramaratonu Powstańca 1944 – 2023.
12. Zakaz śmiecenia na trasie.


§11 NAGRODY
1. Za zajęcie miejsca I, II, III, w kategoriach open kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują sadzonki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Za zajęcie miejsca I, II, III, w danej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują sadzonki i dyplomy.
3. Za zajęcie miejsca I, II, III, w danej kategorii sztafet otrzymują sadzonki i dyplomy.


§12 ŚWIADCZENIA
1. Na 6 punktach kontrolnych będą bufety z napojami i owocami.
2. Na mecie przy hali sportowej w Wieliszewie organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
3. Dla każdego startującego zawodnika pamiątkowy medal.


§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu).
2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
3. Uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt na miejsce startu.
4. Za rzeczy pozostawione lub zgubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. W ramach biegu działać będzie nr. alarmowy 797-004-904, pod którym zgłaszać będzie można: wypadki, zgubienie orientacji w terenie itd.
6. W przypadku gdyby nie wszyscy zawodnicy otrzymali medal na linii mety, organizator zapewnia sobie prawo dosłania medali pocztą.
7. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą
wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Gminy Wieliszew,
udostępniania sponsorom oraz partnerom Ultramaratonu Powstańca 1944 - 2023 w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
9. Ultramaraton Powstańca 1944 - 2023 jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
10. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie imprezy, również w czasie dekoracji i po jej zakończeniu.
11. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać widoczny numer startowy przymocowany do koszulki sportowej na wysokości klatki piersiowej ( numer nie może znajdować się na plecach).
12. Zakaz biegu z psem.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Ultramaratonu Powstańca 1944 - 2023. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
15. Zawodnik ma prawo złożyć reklamację. Może ją wysłać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Organizator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni od jej otrzymania.
16. Administratorem Twoich danych osobowych jest Firm Czasomierzyk.pl z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 29/2, Bardo 57-256.
17. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania biegu podczas powrotu zaostrzeń epidemiologicznych.


ORGANIZATORZY